هفته نامه سمنان امروز

گزارش تصویری

بازار گرم مهارت آموزی در مرکز فنی و حرفه‌ای سمنان
آیین اربعین شهید مدافع حرم عباس دانشگر
مراسم افتتاحیه مجموعه تاریخی، فرهنگی، پذیرایی زندگی
تشییع با شکوه پیکرمطهر شهید مدافع حرم، عباس دانشگر در سمنان
« سمنان شهر نان»
کوچه باغی که پر از رایحه باران است

12 Small

شهردار جدید سمنان در گفتگو با سمنان امروز:
نقش مردم را در مدیریت شهری پررنگ می‌کنیم
سید محمد ناظم ‌رضوی: باید مزیت‌های ابنیه تاریخی مورد توجه قرار بگیرد
و اگر امکان تبدیل آن‌ها به اقامتگاه‌های گردشگری وجود داشته باشد لازم است در این زمینه اقدام شود.

::محسن حسن‌زاده


چند روزی است که از انتخاب محمد ناظم رضوی به عنوان شهردار جدید سمنان میگذرد. ناظمرضوی حالا از شهری با سبقه تاریخی و فرهنگی به شهری مشابه سفر کرده است و به زودی به طور رسمی سکان شهرداری سمنان را در دست خواهد گرفت. ما در نخستین گفتگو با شهردار جدید سمنان کوشیدهایم برخی از راهبردهایی که وی برای مدیریت شهر اتخاذ خواهد کرد را مورد واکاوی قرار دهیم و پارهای از مسائل شهری را با وی در میان بگذاریم. شما شهروندان گرامی نیز میتوانید نقطه نظرات و پرسشهای خود را در حوزه مدیریت شهری با ما به اشتراک بگذارید تا ما این پرسشها را با شهردار سمنان مطرح کنیم.

بیمقدمه شما را به مطالعه این گفتگوی تفصیلی دعوت میکنیم.

بر اساس مطالعات موسسه مک کینزی، «رشد هوشمند شهر»، «انجام بیشترین کار با صرف کمترین منابع» و «جلب حمایت برای ایجاد تغییر» سه راهبردی است که شهرداران موفق جهان اتخاذ کردهاند. در این مطالعات، مقصود از رشد هدفمند شهر، انتخاب بهترین مولفههای رشد به صورت استراتژیک و تغذیه هدفمند آنهاست. برای رشد هوشمند شهر سمنان چه برنامههایی دارید؟

در ابتدا باید بگویم که هرچه نشریات و مطبوعات و پایگاههای خبری شهر سمنان پررونقتر باشند، مسئولان نیز عملکرد دقیقتری خواهند داشت.

اما در ارتباط با پرسش شما باید گفت مدیریت شهری یا حکمروایی شهری در کشور ما تعریف ویژهای دارد. حتی در نقاط مختلف داخل کشور نیز تعاریف متنوعی از مدیریت شهری وجود دارد. سالیان درازی است که این بحث در کشور ما وجود دارد که مدیریت شهری را به چه شکل بهینهای میتوان تعریف کرد. نوع نگاه به شهر و مدیریت شهری در ایران به ویژه در حوزه منابع مالی و درآمدهای شهری با آنچه که در خارج از ایران وجود دارد، متفاوت است.

شهرداریهابهلحاظقانونیکاملامبسوطالیدنیستند

شهرداریها در پیشبرد بخشی از امور مرتبط با رشد هوشمند شهر به طور کامل مبسوطالید نیستند. اگر مسئولان بر این امر به عنوان یک مشکل اتفاق نظر داشته باشند، برای آن چارهاندیشی کنند و به دنبال راه درمانی برای آن باشند، میتوان به حل این مشکل امیدوار بود. باید در نظر داشت که شهرداریها به دلیل ذات چابکتر خود میتوانند مشکلات را سریعتر حل کنند.

بنابراین دولت، مجلس و دستگاههای ذیربط باید با فراهم کردن زمینههای فراگیرتر شدن اختیارات شهرداریها، به سمت محقق کردن مدیریت یکپارچه شهری پیش بروند، در این صورت است که شهر چابکتر و رشد آن سریعتر خواهد بود. تکامل شوراها پس از پنج دوره باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. گام نخست تکامل و رشد این است که اختیارات بیشتری به شوراها و شهرداریها تفویض شود.

گام دوم هم این است که جهاد با مشکلات در دستور کار قرار بگیرد و بدانیم که هیچ مشکلی حل نشدنی نیست.

شهر سمنان سبقه و صبغهای فرهنگی دارد اما سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در این شهرِ فرهنگی وضعیت مطلوبی ندارد. انتظار مردم این است که یک مدیرعامل مجرب و فرهنگی برای این سازمان انتخاب شود. مسأله دوم این که آیا میتوان انتظار داشت که تیمی از مشاوران فرهنگی تشکیل شود و به شما در مدیریت فرهنگی شهر کمک کند؟

 شاید نزدیک به یکسال است که سازمان فرهنگی مدیرعامل ندارد. این امر یکی از دلایل وضعیت کنونی سازمان فرهنگی است. نکته دیگر آن که سال گذشته سازمان شهرداریها اساسنامههای سازمانهای فرهنگی کل کشور را –به جز یک یا دو سازمان- یکپارچه کرد. تهران و اصفهان در این اساسنامهها تغییراتی دادند. یکی از ایراداتی که بر این اساسنامههای یکپارچه وارد است این است که مقولات اجتماعی در آنها کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند، بلکه در این اساسنامهها بیشتر به مقولات فرهنگی پرداخته شده است.

تمامیفعالیتهایشهری،زمینهایاستبرایحیاتاجتماعیمطلوبتر

اتفاقا انتظارات مردم، اصحاب رسانه و مدیران شورا و شهرداری هم بیشتر در حوزههای فرهنگی تعریف میشود در حالی که باید درنظر داشت که تمامی فعالیتهای شهرداری در حوزه های مختلف عمرانی، فرهنگی، خدمات شهری، ترافیکی، مالی و... زمینهای است برای زیست و حیات اجتماعی مطلوبتر. از این جهت میتوان فعالیتهای شهرداری را از منظر دینی تلاشی برای نیل به حیات طیبه دانست.

ما باید فعالیتهای شهرداری را در راستای تعالیم دینی بدانیم و معارف دینی را در این فعالیتها لحاظ کنیم. پرسش مهمی که برخی از کارشناسان مطرح میکنند این است که چرا با وجود اقدامات بزرگی که مدیریت شهری در تهران انجام داده، هنوز در برخی از نقاط زندگی اجتماعی دلنشینی را شاهد نیستیم؟ ما در حوزههای ترافیک و انضباط شهری قوانین مبسوطی داریم اما اگر شما کتاب قوانین شهری را ورق بزنید میبینید که قانونگذار هم هنگام وضع قوانین از شهرداری توقع فعالیت در حوزههای اجتماعی را نداشته است!

اینقوانیننانوشتهرامدونکنید!

با این وجود شهرداریها ناگزیرند که در مقولات اجتماعی وارد شوند. این یک قانون نانوشته در شهرداریهاست. قانونگذار باید در این امر ورود پیدا کند و این قوانین نانوشته را مدون کند. شهرداریها گاه تا چندین برابر بودجه مراکز استانها یا شهرستانها را هزینه میکنند. اگر خطا نکنم در سال 95 بودجه فرهنگی شهرداری تهران یکهزار و 500 میلیارد تومان بود.

این عدد چندین برابر بودجه دستگاههای اجرایی است با این وجود اگر شما قوانین شهری را زیر و رو کنید قانونی را پیدا نمیکنید که بر اساس آن شهرداری ملزم به تعریف چشمانداز فرهنگی و اجتماعی باشد. این یک خلأ کلی است. ما باید در شهر سمنان خلأها و فرصتها را احصاء کنیم. نخستین کار ما این است که آسیبها را شناسایی کنیم. ما باید به آسیبها فکر کنیم و نگذاریم وضعیت از این بدتر شود.

نکته دیگر آن که با توجه به اختیارات ناکافی شهرداریها و این که شهرداریها متولی حوزه فرهنگ نیستند، نمیتوان انتظار داشت که ظرف یک یا دو سال، مجموعههای فرهنگی به اهتمام شهرداری با یکدیگر هماهنگ شوند و از حجم موازیکاریها کم شود. ما شوراهای شهر را ایجاد کردهایم اما هنوز نارسائیهایی وجود دارد. شوراهای شهر امروز ناگزیرند که در حوزههای مختلف پذیرای مردم باشند.

مردم مشکلات خود را در حوزههای مختلف به شورای شهر منتقل میکنند. یکی از برنامههای فرهنگی-اجتماعی ما این است که به کمک شورا بتوانیم نقش مردم را در مدیریت شهری پررنگتر کنیم. این امر باعث میشود که مردم هم با مضایق شهرداری بیشتر آشنا شوند و رفع همه مشکلات را یکجا و در حال از شهرداری نخواهند. از طرفی برای نیل به این هدف و دیگر اهداف فرهنگی و اجتماعی باید بسترهای لازم به لحاظ دارا بودن نیروهای تخصصی در سازمان فرهنگی مهیا باشد.

بایدبهطورمطلوببهورزشهایهمگانیتوجهکنیم

نیروهای سازمان فرهنگی نباید از نیروهای وازده شهرداری در حوزههای دیگر انتخاب شوند. مسأله دیگر آن که مردم شهرها معمولا به آسیبهایی همچون افسردگی دچار هستند، بنابراین باید به حوزه ورزشهای همگانی به طور مطلوب پرداخته شود، البته سازمان فرهنگی به لحاظ قانونی نمیتواند به حوزه ورزشهای قهرمانی ورود پیدا کند.

تشکیلیکباشگاهفرهنگیورزشیمأموریتیبودکهبرایسازمانفرهنگیتعریفشدهبودامامتأسفانهاینمهممحققنشد.

باشگاهداری محاسنی دارد که یکی از آنها نشاط اجتماعی است اما باید به تنگناها و مضایق مالی شهرداریها هم توجه کرد. باشگاه البته میتواند بستری برای شناسایی استعدادهای نیروهای بومی باشد. با وجود یک باشگاه، جوانان و نوجوانان فرصتهای مطلوبی برای ورزش کردن پیدا میکنند. باید مطالعه شود تا یک یا دو ورزش که مورد علاقه مردم شهر هستند، مورد حمایت شهرداری قرار بگیرند.

برای تشکیل باشگاه قولی به مردم نمیدهید؟

روند اخذ مجوزها در این حوزه بسیار زمانبر و هزینهبر است. ضمن آن که به طور مثال در لیگ دسته دو فوتبال، هزینه تیمها دست کم یک میلیارد است بنابراین باید برای اقدام در این حوزه مطالعات دقیقی صورت بگیرد. ممکن است در مطالعات خود به این نتیجه برسیم که شهر مهمات دیگری دارد و به لحاظ مردمی پذیرش هزینهکرد برای ورزش قهرمانی وجود ندارد.

باید با معتمدین ورزشی مشورت کنیم و ببینیم چگونه میتوان با کمترین هزینهها بهترین اقدامات را در حوزه ورزش انجام داد. در ادامه مباحث فرهنگی جا دارد به اهمیت پرداختن به مسائل بانوان هم اشاره کنم. در این ارتباط علاوه بر توجه به ورزش بانوان باید به خوداشتغالی بانوان سرپرست خانوار هم توجه کنیم.

پیگیراحداثمجموعهورزشیویژهبانوانخواهمبود

البته پروژه احداث پارک بانوان که چندسال قبل کلنگ زنی هم شده بود، همچنان مسکوت مانده است.

ما بازدیدی از پارک سوکان داشتیم. شبیه این فضا در کاشان وجود داشت که تحت عنوان شهر بانو به فعالیتهای ورزشی بانوان اختصاص یافته بود. پارک بانوان باید در محلی احداث شود که هیچ ساختمان مرتفعی بر آن مشرف نباشد تا بانوان بتوانند بدون حجاب در آن ورزش کنند. من به آقای سیادتی هم عرض کردم که باید در همین محل فعلی یا در نقطهای دیگر مجموعه بزرگی برای بانوان احداث کنیم.

یک مجموعه ویژه بانوان در کاشان در زمان مسئولیت من با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد. شهرهای مذهبی همچون سمنان هم به این دست فضاها نیاز دارند. این موضوع حتما پیگیری خواهد شد.

پیگیریهدفمندآموزشنحوهصحیحرفتاربامراجعهکنندگانبهشهرداری

به اطلاعتان میرسانم سراهای محله و طرح شهرداران افتخاری هم در دوره پیشین به دلایل مختلف تضعیف شدند. شهرداران افتخاری ارتباط مطلوبی با مردم داشتند اما این طرح به کلی متوقف شد. اما پرسش بعدی من این است که حضرتعالی در نخستین گفتگوی رسانهای خود، تأکید کردید که آن چه باعث رنجش مردم از شهرداری میشود باید اصلاح شود. آیا آموزشهای ساختارمندی برای اصلاح رفتارها در شهرداری درنظر گرفتهاید؟

آموزش نحوه درست رفتار با مراجعهکنندگان باید به صورت هدفمندتر در شهرداری دنبال شود. گاهی اتفاق میافتد که مردم پاسخ صریح و سریعی از نخستین لایههای ارتباطی شهرداری دریافت نمیکنند. همکاران ما بعضا در شهرداریهای کشور به این لایههای نخستین ارتباطی توجه نمیکنند. اگر به این موضوع توجه نشود، به شهر و شهرداری به لحاظ حیثیتی لطماتی وارد میشود.

چندسالی است که شهرداریها در حوزه برونسپاری برخی از خدماتی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد ورود پیدا کردهاند. این امر محاسن بسیاری دارد. با این اقدام ضوابط اجتماعی بهتر کنترل میشود. ارتشاء و پارتیبازی و رانتخواری هم کاهش خواهد یافت و مباحث اخلاقی و تکریم ارباب رجوع بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. تخلفات هم بهتر قابل ردیابی است. ما اگر بتوانیم در سمنان بسترهای قانونی را فراهم کنیم، بخشی از امور را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.

با این اقدام نیروهای شهرداری چابکتر خواهند شد و در حوزههایی که مردم از اطاله رسیدگی در آنها گلایهمندند فعالیت خواهند کرد. کوتاه شدن زمان رسیدگیها برای خود شهرداری هم عواید بسیاری دارد. وجهه خدمتگزاری در شهرداری باید به این شکل و شمایل باشد و کارکنان شهرداری باید نسبت به این موضوع آگاه باشند. بخشی از این آگاهی به واسطه سیستمهای انگیزشی و بخشی به واسطه سیستمهای قهری صورت میگیرد.

اگر کارمندی احساس کند که اگر کار مردم را بهتر انجام داد هم نزد خداوند مأجور است و هم مدیر بالادستی فعالیت او را رصد میکند، در عملکرد او تأثیر خواهد داشت. در مجموع قطعا به موضوع پرسش شما رسیدگی خواهد شد.

مالکانوساکنانابنیهتاریخیبایدنسبتبهارزشاینبناهاآگاهشوند

بافت تاریخی در سمنان با مشکلات پرشماری مواجه است. به طور مثال منطقه کهنه دژ سمنان با آسیبهای زیادی دست به گریبان است و متأسفانه به این آسیبها چنان که باید و شاید پرداخته نمیشود. تا سالهای گذشته یکی از راهحلها این بود که این بافتها تخریب شوند! آیا برای تعریف پیوست اقتصادی به منظور بهرهبرداری از این بافتها برنامه ای دارید؟

بخش عمدهای از بافتهای فرسوده در شهرهایی همچون سمنان، کاشان، اصفهان و یزد در محدوده بافتهای تاریخی واقع شدهاند و متأسفانه به همین خاطر بحث از بافت فرسوده و بافت تاریخی دچار اختلاط میشود.

 مالکین و ساکنین در بافتهای تاریخی سمنان باید بدانند که این بافتها ذیقیمت هستند؛ این اتفاقی بود که در کاشان افتاد. از طرفی باید مزیتهای ابنیه تاریخی مورد توجه قرار بگیرد و اگر امکان تبدیل آنها به اقامتگاههای گردشگری وجود داشته باشد باید در این زمینه اقدام شود.

به نظر من شهرداریها میتوانند این مسائل را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

سمنان، دارای باغات بسیار، نظام محلهمحور و گذرهای هویتمندی است. طی سالهای اخیر نمایندگان سازمانهای بینالمللی اکو و یونسکو نیز با حضور در سمنان این ظرفیتها را مورد توجه قرار دادهاند. در حوزه احیای باغات و گذرهای هویتمند سمنان برنامهای خواهید داشت؟

ما هنوز ادبیات ساخت و ساز در باغات شهری را درست آموزش ندادهایم. در صحبتی که با مسئول شهرسازی داشتم متوجه شدم که هنوز در طرح تفصیلی ضوابطی در ارتباط با باغات وضع نشده است. نکته مهم آن است که اقداماتی نظیر تعریضهای نابجا، باغات را از بین میبرد. فضای سبز شهری در سمنان به خودی خود تُنک است و در این شرایط باید باغات حفظ شوند. البته باید تأثیر مضایق آبی را در وضعیت نامطلوب فضای سبز سمنان درنظر گرفت.

باغراههایسمنانظرفیتاجرایطرحایجادمسیرسلامترادارند

البته مردم معتقدند اگر کمآبی وجود دارد باید مثلا در استانداری هم کمآبی وجود داشته باشد! اما فضای سبز استانداری نشانی از کمآبی ندارد.

بله. ما در کاشان طرح ایجاد مسیر سلامت را در مزارع اجرا کردیم. این مسیر به یک محل پیادهروی تبدیل شد و گردشگران را جذب کرد. جشنوارههای نوروزی ما هم در همین مسیر برگزار میشد. در باغات سمنان هم این ظرفیتها وجود دارد.

نبایدبهراحتیازکنارظرفیتهایعبورمسافرانگذشت

شهر سمنان ورودیهای بسیار نامناسبی دارد. در ابتدای شهر میدان عجیب دریادار همتی قرار گرفته که با وجود ارقام میلیاردی هزینه شده، ظاهرا قرار است مورد اصلاح قرار بگیرد! از طرفی مرکز شهر سمنان هم با وجود یک زندان که از قضا یک کاروانسرای زیبای تاریخی است، نازیبا شده است. در این حوزهها چه برنامههایی خواهید داشت؟

من درباره ورودیهای سمنان با مسئولان شهر صحبت کردهام. مسئولان سمنان نباید به راحتی از کنار ظرفیت تعداد زیاد زوار، مسافران و گردشگران عبوری از سمنان بگذرند. باید از این موقعیت به خوبی استفاده کرد. باید با دستگاههای مربوطه نشستهایی برگزار کرد و با تأمین نظرات مسئولان، شهر را از این ظرفیت برخوردار کرد. ما میتوانیم ماندگاری مسافران در سمنان را تا یک روز افزایش دهیم.

در این صورت است که اقامتگاهها و رستورانها منتفع و به طور کلی اقتصاد شهر فعال خواهد شد. نزدیک بودن به تهران هم یکی از مزیتهای سمنان است. سمنان هم کوهپایه دارد و هم کویر. گردشگران خارجی به دنبال مناطقی میگردند که بتوانند یک نمای کلی از ایران را در آن ببینند.

محدوده سمنان این قابلیت را دارد. پیمودن فاصله کویر تا دریا در این محدوده تنها 3 ساعت طول می کشد.

در کاشان کوهپایهها در جنوب و کویر در شمال واقع شده و در سمنان بالعکس است. برای بعضی از مناطق باید فرصتسازی کرد اما سمنان مملو از فرصتهاست. مبادی ورودی سمنان هم از شرق و هم از غرب ایراداتی دارد. جلوههای شهر به خوبی در ورودیها به مردم نمایانده نشده است. زیرگذر دانشگاه هم به گونهای احداث شده که باعث تصادف میشود.

ورودیمناسب،لازمهاقبالمسافرانبهشهراست

من خیلی وقتها در پارک سیمرغ سمنان توقف کردهام. اگر مسافران ما بدانند که چنین ظرفیتی در ورودی شهر هست و میتوانند یک شب را با امنیت در پارک سیمرغ بگذرانند به آن جا مراجعه خواهند کرد. لازمه اقبال مسافران به شهر، ورودیهای مناسب است. ظاهرا شهرداری هم طرحهایی را در این حوزه ارائه کرده بود اما با اداره راه به مشکل برخوردند.

بله ظاهرا چند ده میلیون هم برای مشاوره و طراحیهای اولیه هزینه شده است اما دستگاههای ذیربط اعلام کردهاند که ورودی سمنان خارج از محدوده عمل شهرداری است.

به هرحال باید در رابطه با ظرفیت عبور زوار مطالعات دقیقی صورت بگیرد و ورودیهای مناسبی طراحی شود.

در دوره شما ورودی مناسبی ایجاد خواهد شد؟

انشاءالله. ورودی شهر، مبنای قضاوت مسافران درباره شهر است. اگر ورودی مفرح و زیبا باشد، قضاوت مسافران مثبت خواهد بود اما اگر ورودی شهر نامناسب باشد، شهرِ افسردهای در ذهن مسافر تصویر خواهد شد.

ترویجکتابخوانیرادرسمناندنبالمیکنیم

تصویری که میبینید یکی از اقداماتی است که در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در فرانکفورت آلمان انجام شده است. میتوان انتظار داشت اقدامات مشابهی در سمنان به انجام برسد؟

اقداماتی که در راستای اشاعه فرهنگ مطالعه صورت میگیرد بسیار ضروری است. ما تجربه اقداماتی از این دست را در فرودگاه و ترمینال کاشان داریم و در سمنان هم این مسأله را دنبال میکنیم.

بابت وقت ارزشمندی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم.

برای شما و همکارانتان آرزوی توفیق دارم.

انتهای پیام / *

مرباغی Small

گفتگوی اختصاصی سمنان امروز با استاد بهروز مرباغی؛
«سمنـان؛ شهری در بـاغ» ایده‌ای زنده و در دسترس

شاید لذت این که با یک موی‌سپیدکرده در معماری، دست در دست خیال بگذاری و از کوچه‌پس‌کوچه‌های تاریخی سمنان تا کاخ خورنق قدم بزنی و بیاموزی، چندان بیان‌کردنی نباشد اما کوشیده‌ایم در سطوری که در پی می‌آید قدری از این لذت را با شما به اشتراک بگذاریم. آن‌چه می‌خوانید حاصل گفتگوی ما با استاد بهروز مرباغی است.

دوست محمدی Small

پرونده‌های بی‌سرانجام نابودگران آثار تاریخی شهر

دوست‌محمدی: میراث فرهنگی اگر در تخریب‌های غیر قانونی، بحث‌های حقوقی راه بیندازد و بر فرض برنده شود باز هم در اصل بازنده‌است!

حوزه میراث فرهنگی و بافت تاریخی از حوزه‌هایی است که علاقمندان زیادی دارد. اظهارنظر و انتقاد هم در این حوزه بسیار بالا است. سوالات بسیاری مرتبط با آثار تاریخی در ذهن هر یک از ما وجود دارد. هفته پیش میزبان حمیدرضا دوست‌محمدی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سمنان بودیم. وی با صبوری پاسخگوی سوالات متعددمان بود هر چند به علت کمبود فضا و تعدد مطالب، تنها امکان چاپ بخشی از این گفتگو میسر است اما بخش‌های دیگر این گفتگو در شماره‌های آینده به زیور چاپ آراسته خواهدشد. شما را به خواندن این گفتگو دعوت می‌کنیم:

همتی Small


دکتر احمد همتی، نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس؛

حمایت از محور مقاومت؛ اراده ملی ماست


دکتر احمد همتی: حمایت از مقاومت در مردم ما نهادینه شده است


در سی‌امین شماره از ستون «از مردم برای مردم» به دو موضوع مخروبه‌خواب‌ها در سمنان و حمایت از محور مقاومت پرداخته‌ایم. شما را به مطالعه این گفتگو دعوت می‌کنیم.

انتشار تصاویر گورخواب‌ها در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری را در میان مسئولان برانگیخت. متأسفانه برخی از همشهریان ما نیز در سمنان در وضعیت نامطلوبی شب را به صبح می‌رسانند و ما طی گزارشی از منطقه کهنه‌دژ به موضوع مخروبه‌خوابی پرداختیم. در حالی که مسئولان از این امر مطلعند، چرا اقدامی برای اصلاح وضعیت صورت نمی‌گیرد؟

IMG 6602 Small

رئیس قرارگاه عمار در گفتگوی اختصاصی با سمنان امروز از ریشه‌های فتنه و تداوم جریان 9‌دی می‌گوید؛

عصیان اشرافیت علیه اسلام!


حجت‌الاسلام والمسلمین طائب: حضور ما در سوریه یعنی 9دی! ماجرای سوریه ادامه همان ماجرای فتنه است. ما در ماجرای 9‌دی به مقابله با دشمنی رفتیم که امروز در سوریه و عراق به میدانش وارد شده‌ایم

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب را می‌توان یکی از صریح‌اللهجه‌ترین تحلیلگران فتنه 88 و جریان 9‌دی دانست؛ کسی که پس از وقوع فتنه بی‌پروا در سخنرانی‌های پرشمار خود به افشای جریان پشت‌پرده فتنه پرداخت.

شاه حسینی

گفتگوی اختصاصی سمنان امروز با فیلم‌نامه‌نویس مطرح کشور؛
می‌توان با تو دل به دریا زد!


«خدا را شکر می‌کنم که آوینی نیست تا فیلم‌های ساخته‌شده چند سال اخیر را ببیند!» همین جمله شاید خط فکری انسیه شاه‌حسینی، فیلم‌نامه‌نویس برجسته کشور را نشان دهد؛ کسی که در مواضع مختلفی از دغدغه حق و باطل، مبارزه با ظلم و ستم و دفاع از شرافت و انسانیت در آوینی سخن گفته است. شاه‌حسینی در سال 2009 با فیلم پنالتی در سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال حضور یافت.

دکتر همتی

دکتر احمد همتی:
ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد کشور...


در بیست و نهمین شماره از ستون «از مردم برای مردم» به مسأله انتقال آب دریای خزر و اشکالات وارد بر برنامه ششم توسعه پرداخته‌ایم. شما را به مطالعه این گفتگو دعوت می‌کنیم.

حضرتعالی هفته گذشته در حضور وزیر اقتصاد، عدم انتقال آب دریای خزر به استان را مصداقی از خودتحریمی توصیف کردید؛ با توجه به گذشت حدود 8 ماه از وعده رئیس‌جمهور محترم در سمنان مبنی بر صدور دستورهای لازم در این ارتباط، عزمی برای اجرای این پروژه در دولت کنونی می‌یابید؟
عزم لازم برای اجرای این پروژه وجود دارد اما یک‌سری از مسائل سیاسی و اجتماعی، اجرای این پروژه را به تعویق انداخته است. اخیرا نیز برخی از نمایندگان مجلس، موانعی قانونی بر سر راه اجرای این پروژه ایجاد کرده‌اند. این موانع باید برطرف شود. ما کوشیدیم تا ممنوعیت اجرای پروژه که مدنظر عده‌ای بود، به ثمر ننشیند و با شروطی استفاده از آب خزر امکان‌پذیر شد.
ما به دنبال آن هستیم که از این جهت شرایط مطلوب‌تری را به لحاظ قانونی فراهم کنیم. اگر این شرایط فراهم شود ما پیگیری‌های خود را از طریق دولت آغاز خواهیم کرد تا وعده آقای رئیس‌جمهور عملی شود. تعداد زیادی از کشورهای حاشیه خزر از این آب استفاده می‌کنند و اگر ما خود را از استفاده از آب خزر محروم کنیم، نوعی خودتحریمی برای خود قائل شدیم.
در شرایطی که ما باید بنیان‌های اقتصاد مقاومتی را مستحکم کنیم، این خودتحریمی ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

کلیات برنامه ششم در حالی هفته گذشته به تصویب رسید که هنوز بسیاری از صاحبنظران و مسئولان نسبت به آن انتقادات تندی دارند؛ برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که این برنامه به مسائلی اساسی همچون آسیب‌های اجتماعی نپرداخته است؛ برخی دیگر از کارشناسان نیز شکست برنامه ششم را قطعی اعلام کرده‌اند؛ تحلیل شما در این ارتباط چیست؟
در حال حاضر تنها کلیات این برنامه به تصویب رسیده و جزء‌به‌جزء بندهای آن موردبحث قرار می‌گیرد. با گذشت بیش از یک هفته از تصویب کلیات برنامه ششم، ما هنوز 25 بند از آن را مورد بحث قرار داده‌ایم و 120 بند دیگر باقی مانده است؛ بنابراین ممکن است در این بررسی‌ها تغییرات بسیاری در برنامه رخ دهد. برخی از مواد برنامه قاعدتا به کمیسیون تلفیق عودت داده خواهد شد تا مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.
مجلس با دقت و ظرافت ویژه‌ای در حال بررسی برنامه ششم است و ما علاقه‌مندیم که نقص‌های این برنامه را برطرف کنیم.

در صورت امکان مهم‌ترین اقدامات و پیگیری‌های خود را با شهروندان به اشتراک بگذارید.
من در ابتدا خبر خوشی را به شهروندان اعلام می‌کنم. خوشبختانه با راه‌اندازی قطار کوپه‌ای به مقصد مشهد مقدس، یکی از خواسته‌های مردم عزیزمان برآورده شد. اما در هفته گذشته نشستی تحت عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد. من در این نشست برخی از پروژه‌های ضروری برای استان و حوزه انتخابیه را مطرح کردم که پروژه انتقال آب دریای خزر، بهره‌برداری از سد فینسک و استفاده از ظرفیت برخی از کارخانه‌ها که در شرف بهره‌برداری هستند، از آن جمله بودند.
در کارگروه آب نیز که با حضور معاون وزیر نیرو برگزار شد، برخی از مسائل مرتبط با آب استان و حوزه انتخابیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام / *

199

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان در گفتگوی اختصاصی با سمنان امروز خبر داد:
نخستین رزمایش بزرگ سایبری در استان سمنان امسال برگزار می‌شود

ایرج کارخایی: آمریکا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حمله سایبری تهدید کرده است و این در واقع اعلان جنگ به ایران است

 

چنان‌که در تعاریف آمده است، پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که با شیوه‌های غیرمسلحانه، کاهش ضرر و زیان در مقابل عملیات‌های خصمانه دشمنان و تهدیدات خارجی را به دنبال داشته باشد.

سحرخیز

کارشناس جلوه‌های بصری و مدیر جلوه‌های ویژه سریال مختارنامه:
سطح تکنیکی آثار انیمیشن در سال‌های اخیر ارتقاء یافته است

امیر سحرخیز، کارشناس جلوه‌های بصری و مدیر نام‌آشنای جلوه‌های ویژه سریال مختارنامه، چندی قبل میهمان سمنان بود. فرصت حضور این هنرمند برجسته در سمنان را غنیمت شمردیم و دقایقی را با او به گفتگو نشستیم. سحرخیز در این گفتگو ضمن نقد داوری آثار انیمیشن در کشور، تأکید می‌کند که آغوش سینمای ایران برای پذیرش تکنولوژی‌های جدید باز نیست. شما را به مطالعه این گفتگو دعوت می‌کنیم.

دکتر همتی

دکتر احمد همتی:
کوتاه آمدن از مفاد برجام، سبب پیشروی بیش‌تر دشمنان می‌شود

بیست و هشتمین حلقه از گفتگوها با دکتر احمد همتی، با موضوع واکنش ایران به نقض برجام و تصویب کلیات برنامه ششم توسعه پیش روی شماست. شما را به مطالعه این گفتگو دعوت می‌کنیم.

Back to Top

Template Design:Dima Group