هفته نامه سمنان امروز

گزارش تصویری

بازار گرم مهارت آموزی در مرکز فنی و حرفه‌ای سمنان
آیین اربعین شهید مدافع حرم عباس دانشگر
مراسم افتتاحیه مجموعه تاریخی، فرهنگی، پذیرایی زندگی
تشییع با شکوه پیکرمطهر شهید مدافع حرم، عباس دانشگر در سمنان
« سمنان شهر نان»
کوچه باغی که پر از رایحه باران است

IMG 1923 Small 2

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در گفتگو با سمنان امروز:

بخش عمده ‌ای از مشکلات کشور ما  ناشی از  بی‌صداقتی  است

احمد همتی: ما از آقای تاج‌زاده و کرباسچی چندان موضع‌گیری ندیده‌ایم اما آقای کرباسچی 
که به سمنان آمده بودند، شخصیتی منطقی داشتند!محسن حسن
زاده

اندکی پس از وقایع هفته گذشته در دانشگاه سمنان، میزبان دکتر احمد همتی در دفتر هفتهنامه سمنان امروز بودیم. گفتگوی ما البته به موضوع وقایع دانشگاه سمنان و بیتالزهراء(ص) محدود نشد. شما را به مطالعه این گفتگو دعوت میکنیم. 

یکسالونیمقبلدرگفتگوینخستم،ازشماسوالکردمکهاصلاحطلبهستیدیااعتدالگرا؟

که به آن جواب دادم!

سوال دیگرم هم این بود که شما آیتالله هاشمی رفسنجانی و رئیس دولت اصلاحات را اصلاحطلب میدانید یا اعتدالگرا؟

به این سوال هم قبلا جواب دادم. داستان همان است و چیزی تغییر نکرده.

همان که پیشتر فرموده بودید را تکرار میکنید؟

ما برای اظهارنظر باید مستندات کافی داشته باشیم و بر مبنای اظهارنظرها و تحلیلهایی که این افراد دارند، درباره آنها قضاوت کنیم. مدتهاست که ما از دو شخصیتی که شما از آنها نام بردید چندان صحبتی نشنیدهایم.

فارغ از فضاهای رسمی، این افراد سخنانشان را از طریق سایتها و فضای مجازی به گوش مردم رساندهاند.

گاهی من به شما پیامک میدهم و گاهی مینشینیم با هم چهره به چهره صحبت میکنیم. از کدامیک میتوان بهرهبرداری کرد؟

وقتی فردی در جریان یک انتخابات سخن خود را به طور مستوفی از طریق فضای مجازی به مردم رسانده، در واقع بهرهبرداری صورت گرفته است. بنابراین میتوانند حرفهای دیگر خود را هم به مردم برسانند.

ما فقط میشنویم که فلان مسأله خوب است، بدون آن که دلایل آن را بشنویم. ممکن است در پس این سخن استدلال درستی نهفته باشد، بنابراین من آن را تأیید میکنم و ممکن است استدلال غلطی در پس آن نهفته باشد بنابراین من آن را رد میکنم.

محدودیتهاباعثبیاعتمادیمردممیشود

پس معتقدید که به شما هم اطلاعات ناقصی میرسد.

بله. محدودیتها همیشه خوب نیستند و باعث بیاعتمادی مردم میشوند. بیان دلایل محدودیتها به اعتماد عمومی جامعه کمک میکند.

خب، اگر اجازه دهید به وقایع دانشگاه سمنان بپردازیم. یک سوال شخصی دارم: شما در خانه و محل کار به خوشاخلاقی معروفید یا به بداخلاقی؟

معمولی. جایی که لازم باشد قاطع میایستم.

یکی از نقدهایی که زمان انتخابات به شما وارد میکردند این بود که آقای دکتر همتی، بداخلاق هستند!

نه! اگر بداخلاق بودم که به من رأی نمیدادند.

مابهراحتیدروغمیگوییموتهمتمیزنیم

فکر میکنید با اتفاقی که در دانشگاه سمنان افتاد در سبد رأی شما چه تغییراتی ایجاد میشود؟

من زیاد به رأی فکر نمیکنم، بلکه من به آینده کشورم فکر میکنم. متأسفانه برخی شهدا را هم جناحی میکنند. بخش عمدهای از مشکلات ما ناشی از بیصداقتی حاکم بر بخشهایی از جامعه ماست. ما در وجدان کاری ضعیف هستیم و صداقت در کارمان کمرنگ است. ما به راحتی دروغ میگوییم و تهمت میزنیم.

پس هرکس در هر جایگاهی دروغ بگوید از دیدگاه شما مذموم است.

بله.

گفتهاند که «الناس علی دین ملوکهم: مردم بر دین حاکمانشان هستند» فکر نمیکنید که ما دروغ گفتن را از مسئولانمان آموختهایم؟

این عبارت متعلق به زمانی است که افراد شاخص جامعه منبع اصلی اطلاعات مردم بودند. امروز مردم میتوانند از منابع مختلفی اطلاعات کسب کنند.

طبق فرمایشات اولیه شما بخش قابل توجهی از این اطلاعات رسمی نیست و مردم نمیتوانند به آن استناد کنند.

ما در همه عرصههای مختلف سیاسی و غیرسیاسی رفرنسهایی داریم. بنابراین مردم از چند منبع استفاده میکنند و نهایتا به برداشتی میرسند.

در حوزه تشخیص اصلاحطلبی یا اعتدالگرایی روسای دولتهای اصلاحات و کارگزاران رفرنسی نداریم؟

بگذارید سخنم به پایان برسد. ملوک یکی از رفرنسهای مردم است و صدها رفرنس دیگر در اختیار مردم قرار دارد. به اعتقاد من مسئولان و مردم تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند.

درصدازجامعهماافراطیهستند

آقای دکتر! چندی قبل شما در یکی از مساجد سمنان برآشفته شدید. ممکن است جملاتی که در آنجا بیان کردید را دوباره بیان کنید تا به صورت رسمی منتشر شود؟

ببینید، دروغ واقعا در حال از بین بردن جامعه است. من وقتی خبر مسجد را شنیدم شوکه شدم که آنها اینطور آشکارا دروغ گفتهاند. در همایش ائمه جمعه استان که آقای تقوی، رئیس سیاستگذاری ائمه جمعه هم حضور داشتند به من 10 دقیقه وقت صحبت داده بودند منتها اجازه گرفتیم و صحبتم 25 دقیقه طول کشید.

پس در چنین همایشهایی هم به شما وقت صحبت کردن میدهند!

دقیقا میخواهم همین را عرض کنم. من در آن همایش گفتم که در جامعه ما عموم مردم خوب و منطقی هستند اما دو سه درصد افراطی داریم. این حرف من کلی است و ربطی به این جناح و آن جناح ندارد.

این تقسیمبندی مردم به 2 درصد و 98 درصد، شبیه همان تقسیمبندی 4 درصد و 96 درصد که مورد انتقاد طیف شما بود، نیست؟

از آن تقسیمبندی نمیتوان تحلیل درستی داشت. این که «هرکه پول داشت بد است» درست نیست اما افراط همیشه بد است. غالب مردم، مسئولان و روحانیت، معتدل و منطقی هستند اما آن دو سه درصد افراطی،  صحنههایی مشابه وقایع دانشگاه سمنان ایجاد میکنند و به تنشها دامن میزنند.

کرباسچیشخصیتیمنطقیاست

آقایان تاجزاده و کرباسچی را جزو معتدلین میدانید یا جزو افراطیها؟

باور میکنید که ما از اینها هم چندان موضعگیری ندیدهایم؟ آقای کرباسچی که به سمنان آمده بودند، شخصیتی منطقی بودند.

آن بخش از سخنانشان درباره رویکرد مدافعین حرم هم منطقی بود؟

ایشان گفت فقط با جنگ نمیتوان امور را پیش برد بلکه ما به قدرت دیپلماسی هم نیاز داریم. رهبر ما هم گفت که باید با تمام کشورها روابط گسترده داشته باشیم؛ به جز اسرائیل و آمریکا که در مورد آمریکا مواد مصرفی را هم استثناء کرد.

آقای تاجزاده هم پیشتر فعالیت مدافعان حرم را همارز با «حفظ اسد» دانسته بودند. شما در ابتدای سخنانتان فرمودید که عدهای شهدا را جناحی کردهاند. به نظر شما امثال آقای تاجزاده نیستند که با این اظهارات، خودشان را از شهدا جدا کردهاند؟

گاهی ما از یک فرد سخن میگوییم و گاهی از یک طیف. ضمن این که ما باید حرفهای این افراد را از خودشان بشنویم.

اگر به شب برگزاری یادواره شهدا برمیگشتید، ترجیح میدادید نامهای اعتراضآمیز به مسئولان برگزاری یادواره بنویسید یا باز هم برمیخیزید و اعتراض میکنید؟

بله اعتراض میکنم، چون این قضایا در سطح کشور اتفاق میافتد و این اعتراضها در دستور کار ما هست.

اگر آقای حمزه را ببینید به ایشان چه میگویید؟

هیچ. سکوت میکنم.

در فیلمی که از شما منتشر شد به نظر میرسد که با ایشان تندی میکنید.

جالب است که من یک کلیپ دیدم که صدای من در آن مشخص نیست اما عدهای تفسیرهای خودشان را به عنوان حرفهای من در آن کلیپ نوشتهاند! در صحنهای که نوشتهاند که من میگویم «به تو چه» روی صحبت من اصلا با فرد دیگری است که کت و شلوار قهوهای پوشیده و آقای حمزه در سمت دیگری ایستاده است. 40 سال است که دارند مرا تخریب میکنند. همین آقایان بیایند تا در حضور مردم مناظره کنیم.

انتقاداتمرارودرروبامسئولانامرمطرحکردهام

یکبار هم درباره این که چطور دولت باتفنگ ظرف یک مدت کوتاه محبوب دلها میشود هم با مردم صحبت کنیم!

بنده نسبت به این موضوع منتقدم و انتقاداتم را رودررو با مسئولان امر مطرح کردهام. اما وقتی دشمن به میان میآید ما اختلافاتمان را کنار میگذاریم. این مسأله تناقضی ندارد.

مسأله اینجاست که این اختلافات را خودمان ایجاد میکنیم!

این که منشأ اختلاف کجاست باید تحلیل شود.

سپاسگزارم بابت وقتی در اختیارم قرار دادید.

Back to Top

Template Design:Dima Group